How did Tantra become our life path?

The Secret

About 8 years ago we received the book The Secret by Rhonda Byrne as a gift. This book and the movie totally changed our lives and gave rise to many life-chaning events. The motivation for further self development increased along with the increasing amount of results related to the practice of the techniques described in the above mentioned book, as well as in books written by other authors such as Joe Vitale, Bob Proctor, Jack Canfield, James Arthur Ray, Napoleon Hill, Esther & Jerry Hicks, and many others.

Yoga

After we started to practice the secret, we also started practicing regularly yoga and meditation. We tried different systems of yoga, but amonge the yoga styles we tried, the only one that fostered real trust was the system developed by Paramhans Swami Maheshwarananda, called Yoga in Daily Life. This system has convinced us more because they do not focus primarily on the "relaxation", "stretching" and doing difficult postures reminding some kind of competition, as it is in most modern schools of yoga, but this one is a much more spiritual yoga focused on performing asanas in a deep state meditation in contrary to others like Ashtanga, Vinjasa, etc. Which they are also good especially for the body, but do not have the same effect as a real spiritual practice.

 

Effects

Seeing the material and non-material effects that the secret & Yoga & meditation brought us, we got additional motivation to further develop, because we felt that things are not over, and this is just the beginning. This has increased even more our motivation and thirst for knowledge. We will write soon about the tangible effects (from how people around us changed and how we got our first house) we experienced on a separate article, because it would be too much to write here. but more on that later. Generally we knew for sure there is something else stronger giving you even greater effects. It was necessary to search and it lasted a few years. Yoga and meditation and the secret work, the effects are often quick but not necessarily immediate ....

 

Tantric Massage

In winter, we wanted to receive a good relaxing massage. We searched in google something more about the massages offered in Poland, how they differ, etc. Finally we found Somananda's video, where he leads a woman to have an orgasm almost without contact.
This is this video:

YouTube video

We were quite skeptical at first, but curiosity has led us to further look. We found information about Tantra and about the spiritual path. It ideally complements our current development and knowledge. We had to try it and see if it really has what is in the video is possible or not. We went to Estonia and made the nearly two-week course and experienced the tantric massage techniques on ourselves, and Natalia could feel the effects of massage on her own skin. Seeing it with our own eyes, learning how to move energy and seeing immediate cleansing effects were the biggest motivation to continue to learn seeking knowledge in the ancient tantric texts and participating in various courses of tantra, sexuality and tantric massage from different masters.

 

Dlaczego Tantra stała się naszą ścieżką życiową?

Sekret

Ok 8 lat temu otrzymaliśmy książkę Sekret by Rhonda Byrne w prezencie. Ta książka i film całkowicie zmieniły nasze życie i dały początek wielu wydarzeniom w naszym życiu. Motywacja do dalszego rozwoju zwiększyła się wraz ze zwiększeniem wyników związanych z praktykowaniem technik opisanych w tej książce, zarówno jak i w książkach innych autorów, takich jak Joe Vitale, Bob Proctor, Jack Canfield, James Arthur Ray, Napoleon Hill, Esther & Jerry Hicks i wielu innych.

Joga

Równocześnie z zapoznaniem się z sekretem zaczęliśmy praktykować jogę i medytację regularnie. Próbowaliśmy różne systemy jogi, ale jedyny, który nas przekonał wśród wypróbowanych był system od Paramhans Sri Swami Maheshwarananda - Yoga w Życiu Codziennym. Ten system nas przekonał bardziej, ponieważ nie skupia się głównie na "relaksie", "rozciąganiu" i robieniu trudnych asan niemal w celu rywalizacji, jak jest w większości nowoczesnych szkołach jogi, natomiast jest to joga dużo bardziej duchowa skoncentrowana na wykonywaniu asan w głębokim stanie medytacyjnym niż takie jak Ashtanga, Vinjasa, itp. Które też są dobre zwłaszcza dla ciała, ale nie mają takiego samego efektu jak praktyka duchowa.

Efekty

Widząc efekty materialne i niematerialne, które sekret + joga + medytacja nam przynieśli, chcieliśmy się dalej rozwijać, ponieważ czuliśmy że na tym rzecz się nie kończy, a jest to dopiero początek. Zwiększyło to jeszcze bardziej naszą motywację i głód wiedzy. O tym jakie efekty mieliśmy napiszemy niedługo oddzielny artykuł, ponieważ nie zmieścimy wszystko w jednym tekście... od milszych ludzi wokół nas do zdobycia własnego ładnego mieszkania.... ale o tym później. Ogólnie wiedzieliśmy, że na pewno jest coś jeszcze mocniejszego co daje jeszcze większe efekty. Trzeba było to znaleźć i potrwało to kilka dobrych lat. Joga, sekret i medytacja działają, efekty są często szybkie ale nie koniecznie natychmiastowe....

 

Masaż tantryczny

Zimą chcieliśmy podarować sobie jakiś masaż relaksacyjny. Szukaliśmy w google coś więcej o masażach, jakie oferuja w Polsce, czym się różnią itp. aż w końcu znaleźliśmy wideo od Somanandy, w którym prowadzi kobietę do orgazmu prawie bezdotykowo. Właśnie to wideo:

YouTube video

Byliśmy dość sceptyczni na początku, ale ciekawość doprowadziła nas do dalszego szukania. Znaleźliśmy informacje o tantrze i o tej ścieżce duchowej. Idealnie uzupełniłby nasz dotychczasowy rozwój i wiedzę. Trzeba było spróbować i zobaczyć czy naprawdę to co jest w wideo jest możliwe czy nie. Pojechaliśmy do Estonii i zrobiliśmy ten prawie dwutygodniowy kurs i sprawdziliśmy techniki masażu na sobie, a Natalia mogła poczuć działanie masażu na własnej skórze. Zobaczyć to na własne oczy i w dodatku nauczyć się ruszać energię i mieć natychmiastowe efekty oczyszczające było najlepszą i najwięszką motywacją by dalej się uczyć szukając wiedzę w starożytnych tekstach tantrycznych i uczestnicząc w różnorodnych kursy tantry, seksualności i masażu tantrycznego od różnych mistrzów.

 

No votes yet.
Please wait...

No Comments Yet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *