Tantric massage vs ordinary classical massage – what’s the difference?

masaż klasyczny

We often get from you questions about what Tantric massage is and what is the difference between an ordinary massage and a tantric massage.

Classical massage

Let's start with the classical massage - this is only a physical massage of the whole body or just a part of the body without the use of energy circulation in the body. This kind of massage is designed to relax, improve blood circulation, but often people that receive this massage do not feel so good after such a massage, because the person who performed the massage was not mentally present. There is a huge difference when the touch is present and the person giving the massage is focused on the present moment, and not, for example thinking on what he/her has to buy in the market for dinner. The person who receives  this massage, after that massage, may feel even more stressed, or do not feel any effects at all. If the touch is strong enough, a person may feel more or less muscle pain. In any case, only conscious touch is able to give relaxation and true calm.

There are other types of non-tantric massage, as we know these are different specialistic massages often made by specialists and physiotherapists, which have as a goal to eliminate physical problems in the body, eg. to reduce cellulite, reduce pain associated with a problem in the body, removing cramps, or they may be needed for rehabilitation.

 

Tantric massage

Tantric massage instead focuses on the use of sexual energy in the body. During the massage sexual energy is waken up and it is brought to internally circulate in the body. Because average people usually do not have contact with such a process, they must first get used to such a energy circulation.

Why do we need energy circulation in the body?

Sexual energy is the most powerful energy that we have - we were create from it and it is -we want it or not, the main motivation, the engine behind the whole system - we create families, in order to have children, grandchildren, and so on.
On the other hand we carry in our bodies much energy blockages from the past. These are so-called trauma, stress, tension, or any other emotions that we suppressed and not expressed at the moment. Thus, the body is like a blank disc, which in the course of life is still filled with new information - in this case vibrations. In principle, it is unnecessary baggage that fills our bodies and constantly sends vibrations into the universe, attracting similar or the same situations from the past.
The aim of tantric massage is to remove energy blockages from the body; sexual energy is a so powerful tool that acts as brush cleansing in its way, everything that our body does not need. Tantric massage can be performed even without contact (contactless), if the person already has enough energy unlocked, while in non-practicing ordinary people, the touch is needed so that energy could begin to circulate properly.

The main difference between tantric massage and classical massage is working with energy, as well as a completely different end goal. When it comes to tantric massage the goal is to remove energetic blockages from the body. It is worth to emphasize that tantric massage is a templar practice, in which there is no exchange of sexual energy. This kind of massage is often confused with erotic/sensual massage, which don't have anything in common with tantric massage. The person that gives the massage gives touch ("giving" has a completely different meaning than "taking" at an energy level) and is supportive, it means that he/she doesn't go into internaction with the other person, leaving the person that receives the massage in his/her own sexual energy. If this doesn't happen, this is a clear sign that it is not necessarily a tantric massage.

Closed circular movement of energy in the body is essential for there to clean energy channels. As you can see the differences between these two types of massages they are huge and we hope that we managed to respond to your question in a concise and understandable manner.

 

Masaż klasyczny

Zacznijmy od tego czym jest masaż klasyczny - jest to wyłącznie fizyczny masaż całego bądź części ciała bez wykorzystywania obiegu energetycznego w ciele. Masaż ma na celu zrelaksować się, poprawić krążenie, często jednak nie czujemy się najlepiej po takim masażu, ponieważ osoba, która wykonała masaż nie była obecna mentalnie. Jest ogromna różnica, kiedy dotyk jest obecny i osoba jest skupiona na chwili obecnej, a nie np. na tym co musi później kupić w sklepie na kolację. Osoba, która przyjmuje masaż po takim masażu może czuć się jeszcze bardziej zestresowana, albo nie czuć żadnych efektów. Jeżeli dotyk jest wystarczająco mocny, osoba może czuć mniejszy lub większy ból mięśni. W każdym przypadku tylko świadomy dotyk jest w stanie podarować relaks i prawdziwe wyciszenie.

Istnieją też inne rodzaje nie-tantrycznego masażu, jak wiemy są to różne masaże specjalistyczne często wykonane przez specjalistów i fizjoterapeutów, które mają jako cel zlikwidować problem fizyczny w ciele, np. zredukować celulit, zmniejszyć ból związany z jakimś problemem w ciele, usuwanie skurczy, lub mogą być potrzebne do rehabilitacji.

 

Masaż tantryczny

Masaż tantryczny natomiast skupia się na wykorzystywaniu energii seksualnej w ciele. W trakcie masażu budzimy energię seksualną i doprowadzamy do jej wewnętrznej cyrkulacji. Ponieważ przeciętna osoba zwykle nie miała styczności z takim procesem, musi się najpierw przyzwyczaić do takiego obiegu.

Po co jest nam potrzebna cyrkulacja energii w ciele?

Energia seksualna to najpotężniejsza energia, którą dysponujemy - z niej powstajemy i ona jest (chcemy się do tego przyznać czy nie) główną motywacją, motorem napędzającym cały system - zakładamy rodziny, aby mieć potomstwo, wnuków itd.
Z drugiej strony nosimy w naszych ciałach wiele zablokowań energetycznych z przeszłości. Są to tak zwanee traumy, stres, napięcia, lub jakiekolwiek inne emocje, które stłumiliśmy i nie wyraziliśmy w chwili obecnej. Tak więc, ciało jest jak pusty dysk, który w trakcie życia ciągle jest wypełniany nowymi informacjami, w tym przypadku wibracjami. W zasadzie jest to niepotrzebny bagaż, który wypełnia nasze ciała i ciągle wysyła wibracje do wszechświata, przyciągając podobne bądź takie same sytuacje z przeszłości.

Celem masażu tantrycznego jest usunięcie z ciała energetycznych blokad, a energia seksualna jest tak potężnym narzędziem, że w  tym przypadku działa jak szczotka czyszcząc po drodze wszystko czego nasze ciało nie potrzebuje. Masaż tantryczny może być wykonywany nawet bezdotykowo, jeżeli osoba ma już wystarczająco odblokowaną energię, natomiast u zwykłych osób niepraktykujących, potrzebny jest dotyk, żeby energia zaczęła porządnie cyrkulować.

Główną różnicą między masażem tantrycznym a klasycznym jest praca z energią, jak również zupełnie inny cel końcowy. W przypadku masażu tantrycznego jest to usunięcie blokad energetycznych z ciała. Warto podkreślić, że masaż tantryczny to świątynna praktyka, w której nie dochodzi do wymiany energii seksualnej. Często ten typ masażu myli się ze zwykłym masażem erotycznym/sensualnym, który nie ma nic wspólnego z masażem tantrycznym. Osoba masująca jest osobą dającą dotyk (dawanie ma zupełnie inne znaczenie niż branie na poziomie energetycznym) i wspierającą, nie wchodzi z osobą masującą w interakcje, pozostawiając osobę w swojej energii seksualnej. Jeżeli tak nie jest, to jest znak że niekoniecznie jest to masaż tantryczny.

Zamknięty kolisty ruch energii w ciele jest podstawą aby doszło do oczyszczania kanałów energetycznych. Jak widać różnice pomiędzy tymi dwoma typami masaży są ogromne i mamy nadzieję, że daliśmy radę odpowiedzieć na wasze pytanie w zwięzły i zrozumiały sposób.

No votes yet.
Please wait...

0 Responses

  1. […] Tantric massage is a deeply relaxing and healing bodywork. Nowadays we are so overwhelmed with materialism that we totally forgot about our bodies, we stopped to feel life, emotions and often we disconnect from our senses. Tantric massage, allows to get back to the present moment and totally immerse yourself in your body and allows to feel every cell. This is possible only when the energy flows freely through our bodies. Unfortunately, it is rare for a person to be fully deprived of so-called energy blockages in the body. The blocked energy, in the form of traumatic experiences from the past, is still in our bodies and does not disappear, blocking the natural flow of energy. If the life energy does not reach certain areas for a long time, physical disorders can occur in the form of eg. mental or physical illness. Tantric massage unblocks the sexual energy, to which also follows Sexual Healing of the soul of the body. It worth to read also Tantric massage vs ordinary classical massage – what’s the difference? […]
  2. […] tantric massage we offer is a unique practice, you can read more about tantric massage here: Difference tantric massage and classical masssage, you can read also how to make a tantric […]

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *