Regulamin Usług Świątyni Anahata Tantra

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Świątyni Anahata Tantra dostępny pod adresem internetowym https://www.anahatatantra.com/, prowadzony jest Gminę Wyznaniową Zgorzelec z siedzibą w Tylicach, przy Tylice 12, kod pocztowy 59-900, NIP 6152044354.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usług masaży tantrycznych, warsztatów oraz sesji uzdrawiania świadczonych przez Świątynię Anahata Tantra.
 3. Wykupienie usługi Gabinetu jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań do masażu, sesji uzdrawiającej, uczestnictwach na warsztatach, ceremniach, oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

Definicje:

 1. „Gabinet"–Świątynia Anahata Tantra dostępna pod adresem www.anahatatantra.com
 2. „Klient” – pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. „Usługa” – wybrany rodzaj masażu tantrycznego, sesja uzdrawiająca, wybrany rodzaj warsztatu.
 4. „Usługa Przelewy24” - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Klientem a Gabinetem.
 5. „PayPro SA „ – podmiot świadczący Usługę Przelewy 24, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 6. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 1. Przed rozpoczęciem Usługi należy dokonać rezerwacji terminu. Rezerwacji dokonuje się na stronie internetowej Gabinetu w zakładce „Rezerwacja Masażu”, telefonicznie, przez SMS, e-mail oraz osobiście w Gabinecie.
 2. Klient zobowiązuje się stawić punktualnie na umówioną godzinę wyznaczonej Usługi.
 3. Płatności za Usługę można dokonać poprzez przelew bankowy na numer rachunku 28109018700000000147797249, płatność przez Usługę Przelewy 24, gotówką oraz Voucherem.
 4. Zakupiony przez Klienta Voucher jest ważny miesiąc od dnia dostarczenia Vouchera Klientowi.

§ 3.
WARUNKI USŁUG

 1. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad panujących w Gabinecie oraz instrukcji i zaleceń Personelu Gabinetu. W przypadku nierespektowania zasad i instrukcji Personel upomni Klienta, a po dwukrotnym upomnieniu może przerwać masaż lub sesję uzdrawiającą z zachowaniem pełnej płatności za wykonywaną Usługę.
 2. Klient oświadcza, że jest w pełni poinformowany o celu, przebiegu i efektach Usługi. Ponadto Klient oświadcza, że nie ma żadnych przeciwskazań fizycznych czy innej natury do przeprowadzenia masażu lub sesji uzdrawiającej.

§ 4.
DANE OSOBOWE

 1. Gabinet jest administratorem danych osobowych Klienta i przetwarza dane osobowe w celu niezbędnym do wykonania Usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności https://www.anahatatantra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy za Usługę zakupioną poprzez stronę internetową Gabinetu. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia zakupu Usługi.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać droga elektroniczną poprzez formularz kontaktowy lub email. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2020.287 t.j.).

§ 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021  roku.
 2. Skargi i reklamacje można składać telefonicznie, osobiście lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Gabinetu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Gabinetu.
 4. Gabinet może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, aktualne wersje Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie będą udostępniane na stronie Serwisu.
 5. Wszelkie teksty, fotografie, układ strony internetowej Gabinetu, wzory graficzne, materiały udostępniane na warsztatach oraz inne utwory zamieszczone na stronie www.anahatatantra.com są chronione przepisami prawa autorskiego na mocy, „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie, bez zgody autorów.

Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

No votes yet.
Please wait...

X